بورسیت خلفی تاندون آشیل

این نوع بورسیت منجر به هاگلند دفورمیتی می شود. این بورس بین آشیل و پوست پاشنه است. این نوع بورسیت هم در اثر تحریک شدن این بورس توسط کفش هایی است که قسمت ساپورت پشتی آنها سفت و سخت است.

Rate this page
رزرو نوبت