بورسیت لگنی (تروکانتریک)

بورسیت لگنی یا بورسیت تروکانتریک در نتیجه استفاده بیش از حد ,آرتریت یا جراحی ایجاد می شود. این نوع بورسیت, در زنان میانسال و افراد مسن شایعتر است.

رزرو نوبت