سندروم تونل تارسال (Tarsal Tunnel Syndrome)

 این بیماری در نتیجه گیر کردن عصب تیبالیس پوستریور با یکی از شاخه های انتهای آن، پس از خارج شدن عصب از کانال تارسال است. محل علائم و گیر کردن عصب، در پشت قوزک داخله است.

شکستگی های انتهای ساق، پیچ خوردگی های شدید مچ پا، شکستگی پاشنه و دررفتگی های مچ پا، واریس، کیست های مفصلی، استخوان اضافی و… می تواند باعث ایجاد این بیماری شوند.

علائم بالینی:

  • بیمار اظهار می کند دردی با ماهیت سوزشی، احساس خستگی و یا برق گرفتگی، سوزن سوزن شدن و یا بی حسی در ناحیه داخل مچ پا و یا کف پا دارد. اما با انگشت محل دقیق درد نمی تواند نشان دهد.
  • این درد با فعالیت تشدید می شود و با استراحت، بهتر می شود.
  • بعضی بیماران، در رختخواب درد بیشتری دارند و وقتی بلند شوند و راه می روند بهتر میشوند.
  • گروهی از بیماران دردهایی را ذکر می کنند که در امتداد سطح داخل ساق انتشار دارد.

تشخیص:

گرفتن شرح حال و معاینه، از اصول اساسی تشخیص است ضمن آنکه انجام نوار عصب و عضله و MRI برای رد کردن سایر علل ایجادکننده درد در این ناحیه انجام شود.

درمان:

اگر ضایعه ای وجود داشته باشد که منجر به فشار بر ناحیه داخل تونل شود در ابتدا باید خاراج شود و در غیر این صورت در ابتدای توان درمان غیر جراحی انجام داد.

  • داروهای ضد درد
  • به ندرت تزریق کورتون و ضددرد، ناحیه بتواند درد را کاهش دهد.
  • استفاده از بریس و ارتوزها می تواند در کاهش درد مؤثر باشد.

در صورت عدم درمان و بهبود علائم، و وجود درد در طول مسیر عصب و کاهش حس وسطح کف پا، جراحی، مورد پیدا کند. اما باید در نظر داشت عوارض و خطرات آزاد کردن عصب قبل از عمل باید برای بیمار توضیح داده شود.

رزرو نوبت