سندرم ترس ماژور

عضله ترس ماژور در پشت کتف قرار دارد و یک سر آن که استخوان کتف و دیگری به استخوان بازو متصل است. وظیفه عضله ترس ماژور به سمت عقب بردن استخوان بازو است و چرخاندن دست به سمت داخل است. این عضله مستعد ابتلا به سندروم درد میوفیشیال است. در این سندروم ها نقاط ماشه ای در عضله تشکیل می شوند که با لمس یا تحریک فیزیکی آن ها کل عضله درد می گیرد. فعالیت هایی که نیاز به  چرخاندن مداوم دست نیاز دارند مانند کار با پیچ گوشتی و آسیب های میکروسکوپی تکرار شونده که طی این حرکات به عضله ترس ماژور وارد می شود می توانند باعث به وجود آمدن این سندورم شوند. وارد شدن ضربه به کتف در حوادث رانندگی یا طی ورزش هایی فوتبال نیز می توانند باعث ابتلا فرد به سندروم ترس ماژور شوند.

مشخصه اصلی سندروم های درد میوفیشیال حس کردن نقاط ماشه ای در معاینه فیزیکی است. درد به صورت نقطه ای در خلف شانه و پشت وجود دارد اما بیمار دردی را احساس می کند که به پشت بازو و ساعد تیر می کشد.

علت این بیماری مشخص نیست.

جهت درمان انجام فیزیوتراپی خصوصا سوزن خشک در بهبود نسبی این دردها موثر است.

Rate this page
رزرو نوبت