آناتومی زانو

پایداری زانو عمدتا مربوط به لیگامانهای اطراف زانوست. دو رباط صلیبی قدامی و خلفی ,دو رباط طرفی , دو مینیسک و رباطهایی دیگر , کار پایدار کردن زانو را انجام می دهند.

علاوه بر رباطها, کپسول زانو نقش مهمی در پایداری زانو به خصوص در پشت آن دارد. مینیسک ها غضروف داخل مفصل هستند که در سطح محل مفصل بین استخوان ران و ساق قرار دارند.

رباط صلیبی قدامی از حرکت ساق به سمت جلو جلوگیری می کند و رباط صلیبی پشتی از حرکت ساق به سمت عقب جلوگیری می کند.

عضلات متعددی در اطاف زانو چسبندگی دارند که بعضی به کشکک و بعضی به اطراف زانو چسبیده اند.

شکایتهای شایع در زانو شامل قفل شدن زانو و خالی کردن زانوست که هر دو ناشی از بیماری های خاصی ایجاد می شوند.

رزرو نوبت