بورسیت زانو

به آن بورسیت پس آنسرین می گویند. این بورس بین سطح استخوان بالای ساق و قسمت داخلی زیر زانو و سه تاندون عضله همسترینگ قرار دارد. انجام ندادن حرکات کششی قبل از ورزش ,کوتاه بودن عضلات همسترینگ, داشتن وزن بالاتر می تواند منجر به این نوع بورسیت می شود.

Rate this page
رزرو نوبت