بورسیت زانو

به آن بورسیت پس آنسرین می گویند. این بورس بین سطح استخوان بالای ساق و قسمت داخلی زیر زانو و سه تاندون عضله همسترینگ قرار دارد. انجام ندادن حرکات کششی قبل از ورزش ,کوتاه بودن عضلات همسترینگ, داشتن وزن بالاتر می تواند منجر به این نوع بورسیت می شود.

رزرو نوبت