بورسیت پره پاتلار

بورسیت پره پاتلار بیشتر در افرادی اتفاق می افتد که زانوی آنها بیش از حد بر زمین قرار می گیرد مثل لوله کش ها و خدمتکارانی که سطح زمین را تمیز می کنند.

رزرو نوبت