بورسیت  تاندون پشت قوزک پا

به این نوع بورسیت, بیماری آلبرت گفته می شود. این بیماری در اثر استفاده از کفش هایی به وجود می آید که ناحیه ساپورت پشتی سختی دارند.که باعث تحت فشار قرار دادن شدید قسمت تحتانی آشیل می شوند. یعنی دقیقا محلی که عضلات ساق پا به پاشنه می چسبند که در نهایت منجر به التهاب بورسی می شود که در محل چسبیدن تاندون آشیل به پاشنه می باشد.

رزرو نوبت