بورسیت آرنج

این بورسیت ناشی از التهاب بورسی است که بین پوست و استخوان آرنج قرار دارد. این نوع بورسیت در نتیجه آسیب ها و فشار مستمری است که بر آرنج وارد می شود (مثل لم دادن طولانی بر آرنج)

Rate this page
رزرو نوبت