کیست های مفصلی:

شایعترین کیست های ساده در پشت مچ, گانگلیون ساده هستند.در جوانان بیشتر وجود دارد و گاها ممکن است منجر به ایجاد درد شوند.بعضی از آنها در سطح روی مچ دست و بعضی در خلف مچ دست قرار دارند.

 

علایم:

به صورت برجستگی کوچک به اندازه نخود یا فندق با حدود مشخص , سفت ,گاها نرم و تا حدی متحرک که می تواند درد مختصر و کاهش قدرت مچ را ایجاد کند.

محل شایع این کیست ها پشت مچ دست است اما این کیست در این ناحیه بر عصب فشاری وارد نمی کند. ولی کیستهای قسمت جلوی مچ بر هر دو عصب اولنا و مدیان و شاخه های آنها فشار وارد می کنند و منجر به ایجاد علایم می شوند.

درمان:

در صورتیکه علایم ایجاد کنند و یا در موارد زیبایی می توان این کیست ها را با جراحی برداشت. اما درمانهای غیر جراحی هم مثل تزریق کورتون و کشیدن مایع داخل کیست با سوزن می توانند به عنوان درمانهای غیر جراحی به کار روند

گرچه پس از همه این درمانها و حتی جراحی احتمال عود وجود دارد.

رزرو نوبت